Elektroninio deklaravimo startui – 1,5 mln. VMI parengtų preliminarių deklaracijų

Per 6 metus gyventojams parengtų iš dalies užpildytų deklaracijų skaičius išaugo beveik 5 kartus – nuo 300 tūkst. 2007 metais iki 1,5 mln. šiemet.

2013 m. kovo 19 d., Vilnius. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad gyventojams, deklaruojantiems 2012 metų pajamas ir turtą, nuo šiandien VMI elektroninėje deklaravimo sistemoje (toliau – EDS) yra suformuotos preliminariosios gyventojų pajamų deklaracijos (toliau – preliminariosios deklaracijos). Metines pajamų deklaracijas gyventojai turi pateikti iki š.m. gegužės 2 d. Patogiausia tai padaryti elektroniniu būdu, prisijungus prie EDS adresu https://deklaravimas.vmi.lt.

Turtą ir pajamas šiemet privalo deklaruoti politikai, tarnautojai, valstybės įstaigų ir įmonių vadovai bei kiti asmenys, išvardyti Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme. Pajamas turi deklaruoti individualią veiklą vykdę gyventojai bei mokėtojai, norintys pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) lengvatomis. Pažymėtina, kad iki gegužės 2 dienos gyventojai turi pranešti VMI apie sudarytus sandorius grynaisiais, kurie viršija 50 tūkst. litų sumą, nėra notarinės formos ir pagal sandorius gautos pajamos nedeklaruotos VMI.

VMI pažymi, jog šiemet EDS preliminarios deklaracijos bei pažymos forma nesikeičia, tačiau gyventojų patogumui VMI papildomai įkėlė kur kas daugiau informacijos: deklaruojantys ras išsamesnę informaciją apie metinį papildomą neapmokestinamąjį pajamų dydį, dėl kurio anksčiau kildavo daug neaiškumų, paprasčiau pajamas deklaruos ūkininkai, individualią veiklą vykdę gyventojai, mokėtojams pateikta informacija apie ankstesnių metų neatliktas prievoles.

VMI, įvertinusi trečiųjų šaltinių duomenis, gyventojams suskaičiavo ir preliminariosiose deklaracijose pateikė informaciją apie metinį papildomą neapmokestinamųjų pajamų dydį (toliau – MPNPD) tėvams (įtėviams), kurių vaikai 2012 m. buvo vyresni nei 18 metų ir mokėsi dieninėje bendrojo lavinimo mokykloje, taip pat išsiskyrusiems, nesusituokusiems ar vienišiems asmenims, auginantiems vaikus.

Papildomai preliminariose deklaracijose įkelti duomenys apie gyventojų gautas B klasės pajamas: individualios įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario ar mažosios bendrijos nario iš individualios įmonės, ūkinės bendrijos ar mažosios bendrijos gautos pajamos, priskiriamos susijusioms su darbo santykiais, pajamos iš žemės ūkio veiklos, tiesioginės išmokos bei kitos individualios veiklos pajamos.

EDS esančias pažymas VMI papildė informacija, aktualia smulkiesiems verslininkams, dirbantiems pagal verslo liudijimą. Pažymoje gyventojai ras informaciją apie didesnes kaip 15 500 Lt pajamas iš verslo liudijimuose nurodytos veiklos, nuo 2012-05-01 gautas iš juridinių asmenų, nurodant, kaip tokia informacija turi būti įrašyta deklaracijoje; visą susijusią informaciją dėl pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), t. y. PVM mokėtojo kodą, registravimosi ir išsiregistravimo PVM mokėtoju datą (-as), priežastis registruotis PVM mokėtoju tiems gyventojams, kurie yra arba privalo registruotis PVM mokėtojais.

VMI pažymi, jog siekiant atkreipti gyventojų dėmesį į jų praeityje neatliktus/neužbaigtus veiksmus, pažymoje papildomai pateikiama informacija ir apie gyventojo ankstesniais metais nepateiktas ir/ar nepatikslintas deklaracijas, nepateiktus duomenis pagrindžiančius dokumentus.

Kas deklaruoja?

VMI primena, kad iki šių metų gegužės 2 d. pajamas bei turtą privalo deklaruoti valstybės politikai, tarnautojai, Europos Parlamento nariai, kiti asmenys, išvardyti Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 straipsnyje, ir jų šeimos nariai. Metines pajamų deklaracijas privalo pateikti individualiai dirbantys gyventojai, t. y. tie, kurie VMI buvo įregistravę individualią veiklą pagal pažymą arba įsigiję verslo liudijimą – nesvarbu gavo jie pajamų, ar ne, taip pat gautas pajamas deklaruoti privalo ūkininkai ir jų partneriai.

Nuo praėjusių metų metines gyventojo (šeimos) turto deklaracijas ir atitinkamai pajamų deklaracijas pateikti privalo kredito įstaigų tarybų ir (ar) valdybų nariai, administracijų vadovai, pavaduotojai ir jų šeimų nariai, viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo tarybų ir (ar) valdybų nariai, vadovai, jų pavaduotojai, vyriausieji redaktoriai, jų pavaduotojai, redaktoriai, jų pavaduotojai ir jų šeimų nariai. Taip pat tie gyventojai, kurie politinės kampanijos dalyviui (-iams) per praėjusius metus paaukojo daugiau kaip 40 Lt.

Šiais metais turtą privalančių deklaruoti gyventojų sąrašas papildytas. Deklaracijas pateikti privalo valstybės ar savivaldybių įstaigų vadovai, jų pavaduotojai, padalinių vadovai ir jų pavaduotojai bei išvardintas pareigas einančių asmenų šeimų nariai.

„Kaip ir kasmet, gyventojai, norintys susigrąžinti dalį 2012 m. patirtų išlaidų, taip pat turėtų pateikti metinę pajamų deklaraciją“, – primena VMI prie FM viršininko pavaduotoja Vilma Vildžiūnaitė ir pažymi, jog pasinaudoti GPM lengvata gali tie gyventojai, kurie 2012 m. mokėjo gyvybės draudimo, pensijų įmokas, taip pat už pirmas studijas ir (ar) pirmą profesinį mokymą, palūkanas už vieną iki 2008-12-31 paimtą būsto kreditą. Tokia galimybe taip pat gali pasinaudoti tie gyventojai, kurie praėjusiais metais mokėjo 15 proc. GPM ir tie, kurie pasinaudojo per mažu ar visai nesinaudojo neapmokestinamuoju pajamų dydžiu (toliau – NPD). Pažymėtina, jog tie gyventojai, kurie pasinaudojo per dideliu NPD, turėtų pateikti deklaraciją bei mokestį sumokėti.

Gyventojai, norintys pasitikrinti, ar jie privalo teikti deklaraciją, nuo šiol tai gali padaryti prisijungę prie VMI „Facebook“ profilyje esančios paskyros „Naudinga“, pasinaudodami programėle „Ar deklaruoti?“.

Gyventojams, pateikusiems teisingas deklaracijas elektroniniu būdu, mokesčio permokos turi būti grąžintos iki liepos pabaigos, tačiau VMI sieks lėšas pervesti kuo anksčiau. Permokos teisingai pateikusiems deklaracijas elektroniniu būdu bus pradėtos grąžinti jau balandžio pradžioje, o tiems gyventojams, kurie pildys popierines deklaracijas, įstatymo numatyta tvarka – iki liepos 31 d. Praėjusiais (2012 m.) gyventojams buvo grąžinta 206 mln. Lt GPM permokų už praėjusius ir ankstesnius mokestinius laikotarpius.

VMI informuoja, jog gyventojų, vykdančių individualią veiklą su verslo liudijimu, nuo 2012 m. gegužės 1 d. iki gruodžio 31 d., už parduotas savo gamybos prekes ar paslaugas įmonėms gautos pajamos, kurios viršija 15 500 Lt, yra apmokestinamos taikant 5 proc. pajamų mokesčio tarifą.

VMI taip pat primena, jog, jei verslo liudijimą įsigijęs gyventojas privalo registruotis PVM mokėtoju, tai jo gautos pajamos prilygsta pajamoms, gautoms iš įregistruotos individualios veiklos ir turi būti deklaruojamos atitinkamai.

Gyventojai turi pateikti VMI informaciją apie jų sudarytus sandorius, kurie atitinka visas šias sąlygas: gyventojas pagal sudarytus sandorius gauna lėšų (įskaitant pasiskolintas) iš fizinių arba užsienio juridinių asmenų (toliau – asmuo); asmens gyventojui per vienus kalendorinius metus grynaisiais pinigais sumokėta suma pagal vieną sandorį arba pagal keletą su tuo pačiu asmeniu sudarytų sandorių viršija penkiasdešimt tūkstančių litų; sandoriai nėra notarinės formos ir gyventojas pagal sandorius negauna pajamų, kurios mokesčių administratoriui yra deklaruotos kitų mokesčių įstatymų nustatyta tvarka.

 „Gyventojai, kuriems deklaruojant pajamas ir turtą iškyla klausimų, gali kreiptis į mokesčių konsultantus trumpuoju Mokesčių informacijos centro telefonu 1882 ir iš automatinio pasirinkimo meniu pasirinkti 1″, – teigia V. Vildžiūnaitė ir pažymi, jog išsami informacija teikiama tiek VMI interneto svetainėje www.vmi.lt bei EDS.

2 proc. parama

VMI primena, jog nuo praėjusių metų gyventojai gali paremti ne tik visuomenines organizacijas, fondus ir kt. paramos gavėjus, skirdami jiems iki 2 proc. pajamų mokesčio dalies, bet ir iki 1 proc. skirti politinėms partijoms (iš viso – 3 proc. nuo praėjusiais metais sumokėto gyventojų pajamų mokesčio).

VMI pažymi, jog gyventojas, nusprendęs, kad tą patį paramos gavėją (ar gavėjus) nori remti ilgesnį laikotarpį, iki gegužės 2 dienos gali pateikti tik vieną prašymą, o parama bus skiriama tiek metų, kiek žmogus nurodys prašyme. Maksimalus terminas – 5 metų laikotarpis.

„Dalis gyventojų praėjusiais metais pasinaudojo galimybe ir paramą paskyrė keleriems metams į priekį, todėl šiais metais pagal jų praėjusiais metais pateiktą prašymą parama nukeliaus jų pasirinktoms organizacijoms ir (arba) politinėms partijoms automatiškai, t. y. papildomo prašymo jiems teikti nebereikės“, – pažymi V. Vildžiūnaitė, atkreipdama dėmesį į tai, jog tokiu atveju, jei mokesčių mokėtojas prašymą nori pakoreguoti, t. y. pakeisti paramos gavėją, tai jis gali bet kada padaryti prisijungęs prie EDS, pateikdamas naują prašymą už praėjusį mokestinį laikotarpį ir nurodydamas paramos gavėją, bei keleriems metams į priekį skiria paramą.

VMI paaiškina, jog viename prašyme (forma FR0512 02 versija) gyventojai turi nurodyti pasirinktus paramos gavėjus, t. y., visuomenines organizacijas, fondus, kt. juridinius vienetus, ir politines partijas, kurioms skiriama pajamų mokesčio dalis ir prašymo E5 laukelyje nurodyti pageidaujamą paramos skyrimo laikotarpį.

Pasirinktiems paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms pajamų mokesčio dalies skyrimo laikotarpis gali būti skirtingas. Pageidaujantiems pakeisti savo sprendimą dėl paramos gavėjų rėmimo, pakeisti skiriamą pajamų mokesčio dalį arba nutraukti paramą, galima bus pateikti patikslintą prašymą iki rugpjūčio 20 dienos.

VMI primena, kad, gyventojų, privalančių pateikti metinę pajamų deklaraciją, tačiau tokių deklaracijų iki gegužės 2 d. nepateikusių, prašymai dėl paramos skyrimo nenagrinėjami.

Prašymą patogiausia užpildyti elektroniniu būdu per EDS, taip pat jį galima įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui arba atsiųsti paštu. Paramos teikėjai turėtų atkreipti dėmesį, kad nėra galimybės prašymą pateikti per darbdavį. Taip pat VMI primena, kad jau keleri metai VMI nepriima prašymų, kuriuos urmu bando pristatyti paramos gavėjai.

Praėjusiais metais beveik 411 tūkst. gyventojų apie 40 mln. litų skyrė 18,8 tūkst. organizacijų, iš kurių partijoms 49,2 tūkst. gyventojų skyrė daugiau kaip 2,1 mln. Lt. 2011 metais 416 tūkst. gyventojų 17,7 tūkst. organizacijų skyrė apie 36,9 mln. litų.

Naudingos nuorodos:

               Elektroninio deklaravimo sistema https://deklaravimas.vmi.lt/

               VMI mokesčių informacijos centro konsultacinės medžiagos duomenų bazė http://mic.vmi.lt/first.do

               VMI profilis socialiniame tinkle Facebookhttps://www.facebook.com/Valstybinemokesciuinspekcija/

               Mokesčių informacijos centro telefonas 1882 (skambinant iš TEO, OMNITEL, BITĖ, TELE2), +370 5 255 3190 – skambinant iš užsienio, kitų ryšio operatorių tinklų abonentams – 8 700 55 882.

Statistinė informacija:

Mokestinis laikotarpis Gyventojų skaičius Elektroniniu būdu pateiktų metinių pajamų deklaracijų skaičius* Elektroniniu būdu pateiktų metinių pajamų deklaracijų, proc.
2007 m.   958 647   927 949 80,38
2008 m.   980 932   944 087 80,93
2009 m.   963 633   922 699 79,23
2010 m.   870 448   883 374 84,63
2011 m.   858 354   919 550 92,22

 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos