Dėl Mokestinio tyrimo atlikimo taisyklių pakeitimo

Informuojame, kad 2013 m. sausio 25 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-7 (Žin., 2013, Nr. 11-554, toliau — įsakymas) pakeistos Mokestinio tyrimo atlikimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. VA-108 „Dėl Mokestinio tyrimo atlikimo taisyklių, Pranešimo apie atliktą mokestinį tyrimą FR0687 formos ir Užduoties atlikti mokestinį tyrimą FR0688 formos patvirtinimo“ (Žin.,2004, Nr. 88-3258, toliau – taisyklės).

Esminiai pasikeitimai:

1. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimą Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ (Žin., 2010, Nr. 53-2613, 2011, Nr. 92-4374, 2012, Nr.89-4657), taisyklės papildytos nauja nuostata dėl išankstinio mokesčių mokėtojo informavimo apie numatomą atlikti mokestinį tyrimą, bei numatytos išimtys, kada jis nebūtų informuojamas (taisyklių 7-1 punktas).

2. Įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Pranešimo apie atliktą mokestinį tyrimą forma (FR0687 forma), kurioje naujai išdėstyta ši pastraipa: „Nustatytus trūkumus ir/ar prieštaravimus per ___ dienų nuo Pranešimo apie atliktą mokestinį tyrimą įteikimo dienos siūlome pašalinti:“. FR0687 forma įsigalios po įsakymo paskelbimo leidinyje „Valstybės žinios“.3. Užduotis atlikti mokestinį tyrimą FR0688 forma papildyta Užduoties atlikti mokestinį tyrimą priedu FR0668P forma (toliau – formos). Formų ir taisyklių pakeitimai atlikti atsižvelgiant į Elektroninės audito informacinės sistemos, Darbo organizavimo ir dokumentų valdymo sistemos (DODVS) ir Mokesčių mokėtojų elektroninio švietimo, konsultavimo ir informavimo paslaugų sistemos (ESKIS) poreikius, sudaryta teisinė galimybė formose fiksuoti mokestinio tyrimo metu vykstančius pakeitimus (pvz., Užduoties atlikti mokestinį tyrimą papildymą) techninėmis priemonėmis. Taisyklių pakeitimai, susiję su naujos redakcijos FR0688 ir FR0688P formų pildymu, įsigalios 2013 m. gegužės 1 dieną.

Informaciją parengė VMI Teisės departamentas