Sau 16

DĖL TAIKOMŲ LIETUVOS SU UŽSIENIO VALSTYBĖMIS SUDARYTŲ DVIGUBO APMOKESTINIMO IŠVENGIMO SUTARČIŲ

Registracijos Nr. (32.42-31)-1-RM-326       2013-01-14

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad nuo 2013 m. sausio 1 d. pradėta taikyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Indijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos (Žin., 2012, Nr. 85-4455) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Meksikos Jungtinių Valstijų Vyriausybės sutartis dėl pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos (Žin., 2012, Nr. 126-6329).

Šiuo metu Lietuva taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis su šiomis valstybėmis: Airija, Armėnijos Respublika, Austrijos Respublika, Azerbaidžano Respublika, Baltarusijos Respublika, Belgijos Karalyste, Bulgarijos Respublika, Čekijos Respublika, Danijos Karalyste, Estijos Respublika, Graikijos Respublika, Gruzija, Islandijos Respublika, Indijos Respublika, Ispanijos Karalyste, Italijos Respublika, Izraeliu, Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, Jungtinė Karalyste, Kanada, Kazachstano Respublika, Kinijos Liaudies Respublika, Korėjos Respublika, Kroatijos Respublika, Latvijos Respublika, Lenkijos Respublika, Liuksemburgo Didžiąja Hercogyste, Malta, Makedonijos Respublika, Meksikos Jungtinėmis Valstijomis, Moldovos Respublika, Nyderlandų Karalyste, Norvegijos Karalyste, Portugalijos Respublika, Prancūzijos Respublika, Rumunija, Rusijos Federacija, Serbijos Respublika, Singapūro Respublika, Slovakijos Respublika, Slovėnijos Respublika, Suomijos Respublika, Švedijos Karalyste, Šveicarijos Konfederacija, Turkijos Respublika, Ukraina, Uzbekistano Respublika, Vengrijos Respublika, Vokietijos Federacine Respublika.

Primename, kad pagal dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių nuostatas yra apmokestinamos nuolatinių Lietuvos gyventojų ir Lietuvos vienetų iš šių užsienio valstybių gautos pajamos bei šių valstybių vienetų bei gyventojų iš Lietuvos gautos pajamos, taip pat naikinamas Lietuvos rezidentų iš užsienio valstybių gautų pajamų dvigubas apmokestinimas.

Viršininko pavaduotoja                            Vilma Vildžiūnaitė

Informaciją parengė VMI Teisės departamentas

Sau 11

KOKIE DUOMENYS TURI BŪTI NURODYTI KREDITINIUOSE IR DEBETINIUOSE DOKUMENTUOSE?

Registracijos Nr. KD-3815       2013-01-09

Kreditinių ir debetinių dokumentų išrašymo tvarka nuo 2013-01-01:

1. Tiek kreditinėse PVM sąskaitose faktūrose, tiek debetiniuose apskaitos dokumentuose turi būti nurodyti visi PVM sąskaitai faktūrai nustatyti privalomi rekvizitai, nurodyti PVM įstatymo 80 straipsnio 1 dalyje, taip pat ir netikslinamieji rekvizitai. Taip pat tokiuose dokumentuose turi būti nurodyta:

1.1. tikslinamos PVM sąskaitos faktūros išrašymo data,

1.2. serija,

1.3. numeris (jeigu įmanoma tiksliai nustatyti, kurio apskaitos dokumento duomenys tikslinami) ar

1.4. pateikiami kiti duomenys (jeigu neįmanoma tiksliai nustatyti, kurio apskaitos dokumento duomenys tikslinami) apie tikslinamus apskaitos dokumentus (laikotarpis, kuriuo buvo patiektos prekės ar suteiktos paslaugos, ir kt.).

Šiuose dokumentuose taip pat laisva forma nurodoma, kad tai atitinkamai kreditinė arba debetinė PVM sąskaita faktūra.

Kreditinės PVM sąskaitos faktūros ir debetinio dokumento serija ir numeris turi būti sudaromas tokia pat tvarka, kaip ir PVM sąskaitų faktūrų, t. y. numeris turi būti sudaromas didėjančia seka.

Numeris turi būti paremtas viena ar daugiau serijų, kuri (kurios), PVM mokėtojų pasirinkimu, gali būti sudaroma (-os) iš raidinių simbolių arba skaitmenų.

Be to, PVM mokėtojai privalo užtikrinti PVM sąskaitos faktūros ir debetinio dokumento numerio, paremto serija (serijomis), unikalumą, t. y. skirtingose PVM sąskaitose faktūrose ir debetiniuose dokumentuose negali būti nurodomas tas pats numeris (paremtas ta pačia serija).

2. PVM mokėtojas (neatsižvelgiant į tai, kokia buvo išrašyta pirminė PVM sąskaita faktūra: supaprastinta, ar ne) turi teisę pasirinkti kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje ar debetiniame dokumente nurodyti ir PVM įstatymo 80 straipsnio 9 dalyje nustatytus supaprastintus PVM sąskaitų faktūrų rekvizitus.

Tokiais atvejais kreditiniuose ir debetiniuose dokumentuose, be nustatytų supaprastintų PVM sąskaitų faktūrų rekvizitų (įskaitant netikslinamus rekvizitus), nurodoma:

2.1. tikslinamos PVM sąskaitos faktūros išrašymo data,

2.2. serija,

2.3. numeris (jeigu įmanoma tiksliai nustatyti, kurio apskaitos dokumento duomenys tikslinami) ar

2.4. pateikiami kiti duomenys (jeigu neįmanoma tiksliai nustatyti, kurio apskaitos dokumento duomenys tikslinami) apie tikslinamus apskaitos dokumentus (laikotarpis, kuriuo buvo patiektos prekės ar suteiktos paslaugos, ir kt.)

2.5. ir kiti tikslinami rekvizitai, kai tikslinamas apskaitos dokumentas, išrašytas vadovaujantis PVM įstatymo 80 straipsnio 1 dalies nuostatomis.

Supaprastinti PVM sąskaitų faktūrų rekvizitai negali būti nurodyti tokiose kreditinėse PVM sąskaitose faktūrose ar debetiniuose dokumentuose, kai jie išrašomi PVM įstatymo 79 straipsnio 14 dalyje nustatytais atvejais (pvz., nuotolinės prekybos sandorių įforminimui, prekėms, kurioms taikomas 0 proc. PVM tarifas pagal PVM įstatymo 49 straipsnį ir kitais atvejais).

 KURIE TEISĖS AKTAI REGLAMENTUOJA KREDITINIŲ IR DEBETINIŲ DOKUMENTŲ IŠRAŠYMĄ?

Registracijos Nr. KD-3867       2013-01-09

1. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 83 straipsnis (Žin., 2002, Nr. 35-1271).

2. Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 nutarimu Nr. 780 (Žin., 2002, Nr. 55-2185).  Nuo 2013 metų sausio 1 dienos neteko galios Taisyklių V dalis „Kreditinių ir debetinių dokumentų išrašymas ir naudojimas mokesčiams apskaičiuoti“. Kreditiniai ir debetiniai dokumentai bus išrašomi vadovaujantis PVM įstatymo 83 straipsnyje nustatyta tvarka.

Informaciją parengė VMI Teisės departamentas

Sau 11

DĖL PVM ĮSTATYMO 83 STRAIPSNIO APIBENDRINTO PAAIŠKINIMO (KOMENTARO)

Prisegti  failai:PVM_istatymo_83_str._komentaro_papildymas_ir_pakeitimas

Registracijos Nr. (32.43-31-2)-RM-195       2013-01-09

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), siekdama užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, pakeitė ir papildė Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505, toliau – PVM įstatymas) 83 straipsnio apibendrintą paaiškinimą (komentarą) (toliau – komentaras). Lietuvos Respublikos finansų ministerija komentaro projektui pritarė 2012-12-19 raštu Nr. ((14.17-02)-5K-1225681)-6K-1210293).

 Viršininko pavaduotoja                            Vilma Vildžiūnaitė

Informaciją parengė VMI Teisės departamentas

Sau 11

DĖL LR PVM ĮSTATYMO 88-1 STRAIPSNIO KOMENTARO PAKEITIMO

Prisegti  failai: PVMI_88-1_str._komentaro_pakeitimas_ir_papildymas

Registracijos Nr. (25.2-09)-R-155       2013-01-09

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), siekdama suvienodinti Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – LR PVM įstatymas) pakeisto 881 straipsnio (Žin., 2009, Nr. 151-6772) nuostatų taikymo tvarką bei atsižvelgdama į Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitos FR0564 versija 03 formos pildymo, teikimo ir tikslinimo tvarką, patvirtintą VMI prie FM viršininko įsakymu Nr. VA-103 (Žin., 2009, Nr. 156-7064), pakeičia LR PVM įstatymo 88straipsnio komentarą, kuris suderintas su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (2012 12 27 raštas Nr.((14.17-02)-5K-1224148)-6K-1210410).

Viršininko pavaduotojas                             Artūras Klerauskas

Informaciją parengė VMI Teisės departamentas

Sau 11

KAIP APMOKESTINAMA PVM 2013 METŲ LAIKRAŠČIŲ IR ŽURNALŲ PRENUMERATA?

Registracijos Nr. KD-7873       2013-01-03

Pagal PVM įstatymo 14 str. nuostatas prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda tada, kai PVM įstatymo nustatyta tvarka yra išrašoma PVM sąskaita faktūra, o jeigu ji neišrašyta, tai kai prekė patiekiama ar paslauga suteikiama arba kai yra gaunamas atlygis už patiektą prekę ar suteiktą paslaugą.
Pagal PVM įstatymo 18 str. nuostatas už tiekiamas prekes arba teikiamas paslaugas, PVM apskaičiuojamas taikant toms prekėms arba paslaugoms nustatytą PVM tarifą, galiojantį prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo momentu.

Vadinasi, jeigu už 2013 metų laikraščių ir žurnalų prenumeratą PVM sąskaita išrašoma 2013 metų pradžioje, taikomas sumažintas 9 proc. PVM tarifas.

Jeigu gautas avansas

Jeigu už 2013 metų prenumeratą PVM sąskaitos faktūros buvo išrašytos priimant pinigus 2012 metais (dar neįsigaliojus lengvatiniam PVM tarifui), tai leidėjai (ar tarpininkai) galėjo apmokestinti avansą (nuo 2010-01-01 tai leidžiama pagal PVM įstatymo 14 str. 4 dalį). Pagal galiojančias PVM įstatymo nuostatas specialių veiksmų skaičiuojant PVM nuo avanso atlikti nereikia, todėl jeigu prenumeratoriams už 2013 metų prenumeratą buvo išrašyta 2012 metais PVM sąskaita faktūra ir standartinis PVM apskaičiuotas priimant pinigus (toks galiojo avanso gavimo – PVM apmokestinimo momento metu), laikytina, kad buvo pasirinkta skaičiuoti PVM nuo avanso.

Tokiu atveju išrašant „galutinę“ prekių tiekimo PVM sąskaitą faktūrą 2013 metų pradžioje, PVM suma galėtų būti patikslinta – sumažinta iki 9 proc. PVM.

Jeigu buvo įformintas tiekimas

Jeigu po prekių tiekimo įforminimo keičiasi tiekiamų prekių arba teikiamų paslaugų apmokestinamoji vertė ir (arba ) kiekis, suteikiamos įvairios nuolaidos, prekės grąžinamos ar dėl kokių nors priežasčių keičiasi pirkėjo mokėtinas atlygis, gali būti išrašoma kreditinė PVM sąskaita faktūra (ją išrašo tiekėjas). Šalių susitarimu aplinkybių pasikeitimas gali būti įformintas pirkėjo išrašytu debetinių dokumentu, jeigu pirkėjas yra PVM mokėtojas. (PVM įstatymo 83 str.)

Kai dėl 2013 metais dėl pasikeitusio PVM tarifo sumažėja tiekiamų prekių (prenumeratos) pirkėjo mokėtinas atlygis, taip pat gali būti išrašomas patikslinantis dokumentas (kreditinė PVM sąskaita faktūra ar debetinis dokumentas) pagal PVM įstatymo 83 straipsnio nuostatas.

Laikraščių, knygų ir pan. elektroninių versijų prenumerata PVM prasme laikoma elektroninių paslaugų teikimu. Elektroninių paslaugų teikimui lengvatinis PVM tarifas netaikomas, todėl tokios šalies teritorijoje suteiktos paslaugos apmokestinamos taikant standartinį PVM tarifą

Informaciją parengė VMI Teisės departamentas

Sau 09

Kuriais atvejais mokesčių administratorius turi teisę mokesčių mokėtojui duoti nurodymą su juridiniais asmenimis ir ūkinę komercinę veiklą vykdančiais fiziniais asmenimis atsiskaityti tik negrynaisiais pinigais?

Registracijos Nr. KD-7878       2013-01-08

Nuo 2013-01-01 mokesčių administratorius turi teisę duoti nurodymą ( FR1118 forma) mokesčių mokėtojui laikinai (iki vienerių metų) su juridiniais asmenims ir ūkinę komercinę veiklą vykdančiais fiziniais asmenimis atsiskaityti (išmokėti arba gauti pinigus) tik negrynaisiais pinigais šiais atvejais:

1. Kai mokesčių mokėtojas arba mokesčių mokėtojo – juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo, veikdamas to juridinio asmens naudai arba interesais, buvo pripažintas kaltu arba jam buvo paskirta administracinė nuobauda dėl apgaulingo ar aplaidaus apskaitos tvarkymo, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimo ir (ar) jo realizavimo, nelegalaus darbo, darbo užmokesčio mokėjimo tvarkos pažeidimo, buhalterinės piniginių lėšų ir materialinių vertybių apskaitos taisyklių pažeidimo, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo ir teistumas neišnykęs, ir nepanaikintas arba nuo tos dienos, kurią pasibaigia administracinės nuobaudos vykdymas, nėra praėję daugiau kaip vieneri metai.

2. Jeigu patikrinimo, ar teisingai apskaičiuotas ir sumokėtas mokestis (t. y. kompleksinio, teminio, operatyvaus patikrinimų), metu, taip pat pavedimo dėl specialisto išvados teikimo vykdymo metu nustatoma mokesčių įstatymų pažeidimų ir yra pagrįsta rizika, kad mokesčių mokėtojas, atsiskaitydamas grynaisiais pinigais, gali slėpti pajamas ar kitaip vengti mokėti mokesčius.

Mokesčių administratorius, įvertindamas aplinkybes, kurioms esant gali būti nustatoma, jog yra pagrindo manyti, kad yra pagrįsta rizika, kad mokesčių mokėtojas, atsiskaitydamas grynaisiais pinigais, gali slėpti pajamas ar kitaip vengti mokėti mokesčius, atkreipia dėmesį į tokius faktus, kai mokesčių mokėtojas:

2.1. apskaičiuodamas ir mokėdamas darbo užmokestį, nesilaiko Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytos darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos (darbuotojams išmoka buhalterinėje apskaitoje neapskaitytą darbo užmokestį);

2.2. laiko prekybos ar sandėliavimo vietoje arba gabena prekes (krovinius), neįtrauktas į buhalterinę apskaitą ir/ar be jų įsigijimą ar gabenimą patvirtinančių dokumentų arba turėdamas suklastotus šiuos dokumentus;

2.3. parduoda prekes ar suteikia paslaugas, buhalterinėje apskaitoje neapskaitydamas gautų pajamų;

2.4. skolina nemažas grynųjų pinigų sumas, kai jis nemoka ar ne laiku moka mokesčius bei su jais susijusias sumas;

2.5. atsiskaito grynaisiais pinigais su juridiniais asmenims ir ūkinę komercinę veiklą vykdančiais fiziniais asmenimis, kai mokesčių administratorius davė nurodymą kredito įstaigoms, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigoms nutraukti pinigų išdavimą ir pervedimą iš mokesčių mokėtojo sąskaitos (sąskaitų) arba priėmė sprendimą nurašyti mokestinės nepriemokos sumas iš asmens sąskaitos kredito, mokėjimo arba elektroninių pinigų įstaigoje.

Informaciją parengė VMI Teisės departamentas

Sau 09

INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL MINIMALAUS FIKSUOTO PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIO NUSTATYMO NUO 2013 METŲ

Registracijos Nr. (32.42-31-1)-RM-123       2013-01-04

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) informuoja, kad nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojo 2012 m. gruodžio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimas Nr. 1543 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ (Žin., 2012, Nr.152-7772), pagal kurį nustatoma 1000 litų minimalioji mėnesinė alga (toliau — MMA).

2012 m. birželio 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu Nr. 718 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ (Žin., 2012, Nr.70-3608) laikotarpiu nuo 2012-08-01 iki 2012-12-31 buvo nustatyta 850 litų MMA.

Pagal Lietuvos Respublikos g yventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085; toliau — GPMĮ) 6 str. 4 dalies nuostatas 2012, 2013 ir vėlesniais metais savivaldybių tarybos nustatydamos fiksuotus pajamų mokesčio dydžius negali nustatyti mažesnius dydžius už pajamų mokestį, apskaičiuojamą 12 MMA (galiojusių mokestinio laikotarpio, ėjusio prieš mokestinį laikotarpį, kuriam įsigyjamas verslo liudijimas, spalio 1 d.) sumai pritaikius mokestinio laikotarpio, kuriam įsigyjamas verslo liudijimas sausio 1 d. galiosiantį GPMĮ 6 str. 1 dalyje nurodytą pajamų mokesčio tarifą.

Vadinasi 2013 m. savivaldybių tarybos negalėjo nustatyti mažesnių fiksuotų pajamų mokesčio dydžių nei 1530 litų. Apskaičiuojant šį 1530 lt minimalų fiksuotą pajamų mokesčio dydį taikomas 2012 m . spalio 1 d. galiojęs 850 litų MMA dydis ir 2013 m. sausio 1 d. galiojęs gyventojų pajamų mokesčio tarifas – 15 procentų (850x12x15 proc.).

GPMĮ 6 str. 4 d. 2 punkte nustatyti atvejai, kai fiksuotas pajamų mokestis gali būti mažesnis nei nustatytas minimalus fiksuotas pajamų mokesčio dydis(2013 m. — 1530 litų), t. y. kai veikla pasirenkama vykdyti visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus miestų savivaldybių ir Marijampolės bei Neringos savivaldybių teritorijas arba, kai veikla pasirenkama vykdyti konkrečios savivaldybės teritorijoje, išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus miestų savivaldybių ir Marijampolės bei Neringos savivaldybių teritorijas).

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nuo 2013 m. sausio 1 d. galiojantis 1000 Lt MMA dydis neįtakoja 2013 m. apskaičiuojamo minimalaus fiksuoto pajamų mokesčio dydžio. 1000 litų MMA dydis turės įtakos skaičiuojant privalomojo sveikatos draudimo (toliau —PSD) įmokas nuo 2013 m. sausio 1 dienos. Dėl nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojančių PSD įmokų VMI prie FM yra paaiškinusi 2013 -01-02 rašte Nr. (32.42-31-1)-RM-13 ,,Dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų, mokamų nuo 2013 m. sausio 1 dienos“, kurį galima rasti VMI prie FM interneto svetainėje  https://nauja.vmi.lt .

1000 MMA dydis (jei jis nesikeis 2013 m. spalio 1 d.) bus taikomas apskaičiuojant minimalų fiksuotą pajamų mokesčio dydį 2014 metams. T uo atveju, jei 2013 m. spalio 1 d. MMA dydis bus 1000 Lt bei 2014 m. sausio 1 d. gyventojų pajamų mokesčio tarifas bus 15 procentų, tai minimalus fiksuotas pajamų mokesčio dydis negalės būti mažesnis negu 1800 Lt (1000x12x15 proc.).

Viršininko pavaduotojas                                         Artūras Klerauskas

Informaciją parengė VMI Teisės departamentas

Sau 03

PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO ĮMOKŲ PAKEITIMAI 2013 METAIS

Registracijos Nr. KD-7871       2013-01-02

Nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1543 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 1543; Žin., 2012, Nr.152-7772), pagal kurį minimali mėnesinė alga didinama iki 1000 Lt. Nuo 2013 m. sausio 1 d. keičiasi mokėtinos privalomojo sveikatos draudimo (toliau — PSD) įmokų sumos.

Ūkininkai ir kiti žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai , vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (toliau – SDĮ; Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr.123 -5512) nuostatomis, moka tokias PSD įmokas:

— žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, kurių žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras atliktus skaičiavimus už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra 2 ir mažiau ekonominio dydžio vienetų (toliau – EDV), (nesvarbu, ar tokie gyventojai yra PVM mokėtojai, ar ne) patys už save kas mėnesį moka fiksuotas 3 procentų minimaliosios mėnesinės algos dydžio PSD įmokas (nuo 2013 m. sausio 1 d. mėnesinė PSD įmoka – 30 Lt (3 proc. x 1000 Lt), metinė PSD įmokų suma – 360 Lt; įmokos kodas – 1791).

— žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, kurių žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis yra didesnis negu 2 EDV ir kurie nėra PVM mokėtojai, patys už save kas mėnesį moka fiksuotas 9 procentų minimaliosios mėnesinės algos dydžio PSD įmokas, todėl mėnesinė PSD įmoka nuo 2013 m. sausio 1 d. – 90 Lt (9 proc.x1000 Lt), metinė PSD įmokų suma – 1080 Lt; įmokos kodas – 1921.

Gyventojai, vykdantys individualią veiklą įsigijus verslo liudijimą kas mėnesį moka fiksuotas 9 procentų minimaliosios mėnesinės algos dydžio PSD įmokas, todėl mėnesinė PSD įmoka nuo 2013 m. sausio 1 d. – 90 Lt (9 proc.x1000 Lt), metinė PSD įmokų suma – 1080 Lt, įmokos kodas – 1891. Atkreipiame dėmesį, kad dirbantys pagal darbo santykius ar draudžiami PSD valstybės lėšomis gyventojai, įsigiję verslo liudijimą, PSD įmokas (kurias turi teisę sumokėti kartą per metus, bet ne vėliau kaip iki kitų metų, einančių po mokestinio laikotarpio, gegužės 1 d.) moka tik už tas kalendorinio mėnesio dienas, kuriomis turi galiojantį verslo liudijimą .

Savarankiškai besidraudžiantys PSD asmenys už save kas mėnesį moka fiksuotas 9 procentų minimalios mėnesinės algos dydžio PSD įmokas, todėl mėnesinė PSD įmoka nuo 2013 m. sausio 1 d. – 90 Lt (9 proc.x1000 Lt), metinė PSD įmokų suma – 1080 Lt; įmokos kodas – 1901.

Informaciją parengė VMI Teisės departamentas

Sau 03

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO PAKEITIMAI 2013 METAIS

Registracijos Nr. KD-7870       2012-12-27

I. Įsigalioja tokie 2011-12-20 Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 5-1, 14, 19, 31, 32, 36, 43, 47, 49, 53, 57, 64, 66, 71, 71-1, 78, 79, 80, 83, 92 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 2 priedo papildymo, 82 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 63-1, 78-1, 89-1 straipsniais įstatymo Nr. XI-1817 (Žin., 2011, Nr. 161-7616) pakeitimai:

Pagal Tarybos direktyvos 2010/45/ES nuostatas, patikslintos nuostatos, susijusios su PVM sąskaitų faktūrų išrašymu: nustatytas vėlesnis PVM sąskaitų faktūrų, susijusių su tam tikru prekių tiekimu ir paslaugų teikimu tarp ES valstybių narių, išrašymo terminas (ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo suteiktos paslaugos arba patiektos prekės, 15 dienos), kuris bus vienodas visose ES valstybėse narėse; leidžiama, kad ūkio subjektai PVM sąskaitų faktūrų autentiškumą, vientisumą ir įskaitomumą galėtų užtikrinti bet kokiomis verslo priemonėmis ( elektroninių PVM sąskaitų faktūrų autentiškumo ir vientisumo užtikrinimas taikant apsikeitimo elektroniniais duomenimis ir saugaus elektroninio parašo technologijas būtų tik vieni iš galimų būdų); suteikiama galimybė PVM mokėtojams tam tikrais atvejais leisti išrašyti supaprastintas PVM sąskaitas faktūras, kuriose būtų nurodoma mažiau privalomų rekvizitų ir kt. (PVM įstatymo 51, 14, 64, 78, 79, 80, 83 straipsnių pakeitimas, papildymas 781 str.).

Atsižvelgiant į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką, nustatyta, kad teisę į PVM atskaitą turi ir PVM mokėtojais neįregistruoti apmokestinamieji asmenys, kurie įsigytas (importuotas) prekes ar paslaugas naudojo PVM apmokestinamų prekių tiekimui ar paslaugų teikimui (PVM įstatymo 57 str., 92 str. 3 d. pakeitimas, papildymas 631 str.).

II. Atsižvelgiant į 2012-06-29 Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio papildymo ir pakeitimo į statymo Nr. XI-2188 (Žin., 2012, Nr. 79-4090) nuostatas vietoj taikyto standartinio PVM tarifo nustatomi lengvatiniai PVM tarifai šioms prekėms ir paslaugoms:

lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas:

 – laikraščiams, žurnalams ir kitiems periodiniams leidiniams, išskyrus erotinio ir (ar) smurtinio pobūdžio arba profesinės etikos nesilaikančius leidinius, kuriuos tokiais pripažino teisės aktų įgaliota institucija, bei spausdintą produkciją, kurioje mokama reklama sudaro daugiau kaip 4/5 viso leidinio ploto;

 – keleivių vežimo Susisiekimo ministerijos ar jos įgaliotos institucijos arba savivaldybių nustatytais reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugoms, taip pat šiame punkte nurodytų keleivių bagažo vežimo paslaugoms;

lengvatinis 5 procentų PVM tarifas taikomas:

 – neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėms ir jų remontui (PVM įstatymo 19 str.).

III. Pagal 2009-12-03 Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 3, 9, 12-1, 13, 14, 15, 25, 28, 31, 40, 46, 53, 58, 68, 71, 71-1, 74, 75, 78, 79,  84, 88-1, 88-2, 91, 95, 116, 117, 118, 119, 121 straipsnių, 2 priedo  pakeitimo ir papildymo, XIII skyriaus pavadinimo pakeitimo, 13-1, 91-1  ir 127 straipsnių  pripažinimo netekusiais galios ir Įstatymo papildymo 119-1 straipsniu  įstatymo XI-518 (Žin., 2009, Nr. 151-6772) nuostatas keičiasi ilgalaikių transporto  priemonių nuomos paslaugų, teikiamų neapmokestinamajam asmeniui,  teikimo vietos  nustatymo taisyklė (PVM įstatymo 13 str. 13 d.):

pramoginių laivų nuoma apmokestinama šalies teritorijoje, jeigu pramoginis laivas fiziškai perduodamas pirkėjui Lietuvoje;

kitų transporto priemonių nuoma – jeigu pirkėjas yra įsikūręs Lietuvoje.

Iki šio pakeitimo ilgalaikė transporto priemonių nuoma  neapmokestinamiesiems asmenims apmokestinama PVM paslaugų  teikėjo įsikūrimo šalyje.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

I. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 1031 pakeitė ir nauja redakcija išdėstė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimą Nr. 899 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio asmenims“ (Žin., 2002, Nr.60-2460; 2004, Nr. 58-2053).

Esminiai pakeitimai:

1. Nustatyta, kad pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) užsienio keleiviams bus grąžinamas ir už įsigytus ir iš Europos Sąjungos išvežtus maisto produktus (išskyrus alkoholinius gėrimus);

2. Numatyta, kad PVM užsienio keleiviams gali būti grąžinamas ne tik už iš prekybos įmonių PVM mokėtojų įsigytas prekes, bet ir už prekes, kurios buvo įsigytos iš prekybininkais esančių fizinių asmenų, registruotų PVM mokėtojais;

3. Nustatyta, kad PVM grąžinimo užsienio keleiviams tarpininkavimo paslaugas gali teikti ne tik juridiniai, bet ir fiziniai asmenys;

4. Praplėstas dokumentų, įrodančių, kad prekes įsigyjančio užsienio keleivio nuolatinė gyvenamoji vieta yra ne Europos Sąjunga, sąrašas;

5. Nustatyta, kad viena užsienio keleivio deklaracija gali būti pildoma ir pagal kelis kasos aparato kvitus ar kitus atsiskaitymą patvirtinančius dokumentus, jei prekės buvo pirktos iš to paties prekybininko tą pačią kalendorinę dieną;

6. Numatyta, kad tarpininkai, t.y. asmenys, kurie verčiasi PVM grąžinimu užsienio keleiviams (tarpininkavimu) ir su kuriais prekybininkas yra sudaręs sutartį dėl PVM grąžinimo užsienio keleiviams tarpininkavimo, atsiskaitymą patvirtinančių dokumentų kopijos prekybininkams gali būti grąžinamos ir elektronine forma (tačiau esant rašytiniam prekybininko ar mokesčių administratoriaus prašymui šių dokumentų originalai turi būti pateikiami per 2 savaites nuo prašymo gavimo);

7. Reglamentuoti grąžintino užsienio keleiviui PVM išmokėjimo būdai, nustatant, kad, neatsižvelgiant į tai, ar PVM grąžina pats prekybininkas, ar tarpininkas, PVM gali būti grąžinamas išrašant čekį, atliekant pavedimą į užsienio keleivio nurodytą banko sąskaitą (nebūtinai priklausančią pačiam užsienio keleiviui), išmokamas grynaisiais pinigais ar kitais būdais;

8. Nustatyta, kad skaičiuojant 200 litų sumą, atsižvelgiama tik į tokių prekių, už kurias PVM gali būti grąžinamas vertę.

Atkreipiamas dėmesys, kad dėl šio Vyriausybės nutarimo nuo 2013 m. sausio 1 d. turėtų pasikeisti ir Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio keleiviui deklaracija (forma FR0420) bei šios deklaracijos užpildymo taisyklės.

II. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pakeitė 2002 m. birželio 13 d. nutarimą Nr. 900 „Dėl priemonių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti“(Žin., 2002, Nr. 60-2461; 2007, Nr. 138-5658; 2010, Nr. 61-2990; 2012, Nr. 146-7513), pratęsdama šiuo nutarimu patvirtinto Atvejų, kai pridėtinės vertės mokestį už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir sumoka pirkėjas (klientas) aprašo (toliau – Aprašas) 1.1 ir 1.3 punktų galiojimą iki 2015 m. gruodžio 31 dienos.

Pagal Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) įstatymo 96 straipsnio 1 dalies bei nurodytojo Aprašo nuostatas ir toliau išskaityti ir sumokėti į biudžetą PVM už bankrutuojančių įmonių tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) bei už tiekiamą medieną:

1. rąstus – skersai atpjautas apvaliosios medienos dalis;

2. lentas, lenteles – pailgus 3 — 40 mm storio ir ne siauresnius kaip 25 mm pločio pjautinės medienos gabalus;

3. tašus, tašelius – iš dviejų, trijų ar keturių pusių lygiagrečiai su rąsto ašimi apipjautus, aptašytus ar nufrezuotus rąstus, storesnius ir platesnius kaip 40 mm pjautinės medienos gabalus

ir toliau privalės Asmuo, registruotas PVM mokėtoju Lietuvoje (išskyrus PVM mokėtojomis įregistruotas biudžetines įstaigas) jeigu įsigyja prekes ir paslaugas iš asmens, registruoto PVM mokėtoju.

Finansų ministro įsakymas

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 40 „Dėl Skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 16-644; 2010, Nr. 70-3480; 2011, Nr. 47-2231; 2012, Nr. 110-5615, toliau — Taisyklės) patvirtintos Skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklės, kurios reglamentuoja, kokiu būdu apmokestinamasis asmuo (toliau — PVM mokėtojas) PVM tikslais įrodo skolų arba jų dalies įskaitant pardavimo PVM, beviltiškumą ir pastangas susigrąžinti tas skolas.

Valstybinės mokesčių inspekcijos įsakymai

I. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 spalio 25 d įsakymas Nr. VA-97 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. VA-29 ,,Dėl pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 126-6367)

Nurodytuoju Įsakymu

1. Patvirtinta naujos redakcijos Pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino pridėtinės vertės mokesčio apyskaitos FR0608 forma (formos FR0608 02 versija), t. y., ši forma papildoma trimis laukeliais (22, 23 ir 24 laukeliai), reikalingais pirkimo (importo) PVM atskaitomos sumos deklaravimui ir mokėtinos į biudžetą (grąžintinos iš biudžeto) PVM sumos apskaičiavimui (įgyvendinant nuo 2013-01-01 įsigaliosiančias Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 631 straipsnio nuostatas, suteikiančias teisę į PVM atskaitą PVM mokėtoju neįsiregistravusiam apmokestinamajam asmeniui, kuriam pagal PVM įstatymo nuostatas atsiranda prievolė apskaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM.

2. Panaikinta FR0616 forma (Pridėtinės vertės mokesčio atidėjimo terminų pabaigos duomenys), kadangi ji tapo nebeaktuali.

3. Pakeistos Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų užpildymo taisyklės.

II. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2012 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. VA-94/1B-785 „Dėl importo pridėtinės vertės mokesčio įskaitymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 122-6175), įsigalioja 2013 m. kovo 1 dieną, nuostatas.

Nurodytuoju Įsakymu patvirtintos Importo PVM įskaitymo taisyklės, kurios nustato Lietuvoje įregistruotų PVM mokėtojų apskaičiuoto importo PVM už Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje išleidžiamas į laisvą apyvartą prekes įskaitymo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje tvarką.

Informaciją parengė VMI Teisės departamentas

Sau 03

DĖL SPORTO VEIKLOS PAJAMŲ APMOKESTINIMO

Registracijos Nr. (32.42-31)-1-RM-7195       2012-12-27

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patikslindama savo 2012-12-12 raštą Nr. (32.41-GPM)-RM-6904, adresuotą VŠĮ „Kauno „Žalgirio“ rėmėjas“, paaiškina sporto veiklos pajamų apmokestinimo ypatumus.

Pagal Lietuvos Respublikos Kūno kultūros ir sporto įstatymą (Žin., 1996, Nr. 9-215) sportininkai profesionalai, vykdydami sportinę veiklą sporto organizacijoje privalo sudaryti sportinės veiklos sutartį, kurioje nurodomas atlygis profesionaliam sportininkui už sportinę veiklą.

1. Kokiu pajamų mokesčio tarifu apmokestinamas sportininko profesionalo, įregistravusio individualią veiklą pagal pažymą gaunamas atlygis iš sporto organizacijos? Gautų pajamų deklaravimas.

Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085, toliau – GPMĮ) nuostatas sporto veiklos pajamos priskiriamos A klasės pajamoms, nuo kurių pajamų mokestį privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą išmokas išmokantis asmuo (šiuo atveju — sporto organizacija). Tuo atveju, jeigu sportininkas profesionalas (nuolatinis Lietuvos gyventojas) įregistruoja individualią veiklą pagal pažymą, nuo gautų pajamų mokamas (išskaičiuojamas) 5 proc. pajamų mokestis.

Atkreiptinas dėmesys, kad gyventojai, vykdantys sporto individualią veiklą pagal pažymą turi teisę iš gautų pajamų atimti šiai veiklai patirtas išlaidas (leidžiamus atskaitymus). Išlaidos turi būti pagrįstos dokumentais.

Sportininko pasirinkimu gali būti taikomas kitas paprastesnis apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimo būdas, t.y. leidžiamais atskaitymais gali būti pripažinta suma, lygi 30 proc. gautų veiklos pajamų. Gyventojas pasirinkęs apmokestinamąsias individualios veiklos pajamas apskaičiuoti paprastesniu būdu, neprivalo turėti atskaitomą sumą pagrindžiančių dokumentų.

Tuo atveju, jeigu pajamų mokestį apskaičiuoja ir sumoka sporto organizacija iš savo lėšų, sumokėtoji į biudžetą už sportininką pajamų mokesčio suma nelaikoma sportininko pajamomis gautomis natūra. Tokiu atveju sporto organizacija, sumokėjusi pajamų mokestį už sportininką, teikdama informaciją Mėnesinėje pajamų mokesčio FR0572 nuo A klasės pajamų deklaracijos (toliau – Mėnesinė deklaracija FR0572) FR0572A priedo A17 laukelyje turi įrašyti už sportininką sumokėto pajamų mokesčio sumą.

Pavyzdžiai:

1. Sporto organizacija sportininkui, kuris yra įregistravęs individualią sporto veiklą pagal pažymą kas mėnesį moka po 5 000 Lt atlygį, taip pat iš savo lėšų už sportininką sumoka 5 proc. pajamų mokestį – 250 Lt. Vadinasi, Mėnesinės deklaracijos FR0572A priedo (be kitų privalomų užpildyti laukelių) A6 laukelyje įrašo 5000 Lt; A17 laukelyje – 250 Lt.

Sporto individualios veiklos pajamas sportininkas turi deklaruoti metinės pajamų deklaracijos GPM308V priede, nuo apskaičiuotų individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų skaičiuojamas 5 proc. pajamų mokestis (įrašomas GPM308V priedo V5 laukelyje), leidžiami atskaitymai – V7 laukelyje. Per mokestinį laikotarpį juridinių asmenų ir/arba kitų gyventojų už sportininką savo lėšomis sumokėtas pajamų mokestis įrašomas metinės deklaracijos GPM308 V28 laukelyje. Tokiu atveju GPM308 deklaracijos V priedo V11 laukelyje turi būti įrašomas 0.

2. Sporto organizacija sportininkui, kuris yra įregistravęs individualią sporto veiklą pagal pažymą kas mėnesį moka po 5000 Lt atlygį, sporto organizacija išskaičiuoja 5 proc. pajamų mokestį (250 Lt). Mėnesinės deklaracijos FR0572 A priede sporto organizacija pildo (be kitų privalomų užpildyti laukelių) A6 laukelį, kuriame įrašo 5000 Lt sumą, A7 laukelį – išskaičiuotą pajamų mokesčio sumą – 250 Lt.

Per mokestinį laikotarpį sporto individualios veiklos gautas pajamas sportininkas turi deklaruoti metinės pajamų deklaracijos GPM308V priede:

V5 laukelyje įrašo 5 proc. tarifą;

V6 laukelyje – pajamų sumą;

V7 laukelyje – leidžiamų atskaitymų sumą;

V10 laukelyje – apmokestinamųjų pajamų sumą;

Per mokestinį laikotarpį juridinių asmenų ir/arba kitų gyventojų išskaičiuotas pajamų mokestis įrašomas metinės deklaracijos GPM308 V11 laukelyje.

2. Kaip apmokestinamos kitos sporto veiklos pajamos, nepriskiriamos su darbo santykiais susijusioms pajamoms, taip pat nepriskiriamos pajamoms iš individualios sporto veiklos?

Kitoms sportininko veiklos pajamoms, kurios nepriskiriamos su darbo santykiais susijusioms pajamoms, taip pat nepriskiriamos pajamoms iš individualios veiklos, taikomas 15 proc. pajamų mokesčio tarifas.

Jeigu nuo išmokamo atlygio juridinis ir/arba kitas gyventojas sumoka pajamų mokestį savo lėšomis, sumokėtoji į biudžetą už sportininką pajamų mokesčio suma nelaikoma sportininko pajamomis gautomis natūra. Tokiu atveju, juridinis asmuo ir/arba kitas gyventojas Mėnesinės deklaracijos FR0572A priedo (be kitų privalomų užpildyti laukelių) pildo A6 laukelį, kuriame nurodo apskaičiuotą išmokėti pajamų sumą, A17 laukelyje savo lėšomis sumokėtą pajamų mokesčio sumą.

3. Kaip apmokestinamos nenuolatinio Lietuvos gyventojo sporto veiklos pajamos?

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektas Lietuvoje yra už Lietuvoje vykdomą sporto veiklą gautos sporto veiklos pajamos, įskaitant pajamas, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusias su šia veikla, nesvarbu, ar jos išmokamos tiesiogiai sportininkui ar trečiajam asmeniui, veikiančiam sportininko vardu.

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo sporto veiklos pajamos iš veiklos Lietuvoje, gaunamos iš Lietuvos vieneto, nuolatinio Lietuvos gyventojo, užsienio vieneto per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę Lietuvoje, yra priskiriamos A klasės pajamoms, pajamų mokestį nuo kurių apskaičiuoja, išskaičiuoja ir į Lietuvos Respublikos biudžetą sumoka tas sumas už sporto veiklą išmokantys asmenys (deklaruojamos FR0573 deklaracijoje).

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo sporto veiklos pajamos iš veiklos Lietuvoje, gautos iš užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje, yra priskiriamos B klasės pajamoms, nuo kurių pajamų mokestį deklaruoja, apskaičiuoja, ir sumoka į Lietuvos Respublikos biudžetą pats tokių pajamų gavėjas (deklaruojamos FR0459 deklaracijoje).

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo už sporto veiklą Lietuvoje gautos sporto veiklos pajamos apmokestinamos 15 proc. mokesčio tarifu.

GPMĮ 2 str. 13 dalyje pateikta nuolatinės bazės sąvoka apibrėžiama kaip nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos, išskyrus sporto bei atlikėjo veiklą, Lietuvoje išraiška, todėl nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, vykdantys savarankišką sporto veiklą Lietuvoje, nėra laikomi vykdančiais individualią veiklą.

Jeigu nenuolatinis Lietuvos gyventojas pagal GPMĮ 4 straipsnio nuostatas tampa nuolatiniu Lietuvos gyventoju, jis gali įregistruoti sporto individualią veiklą ir mokėti pajamų mokestį taip kaip nuolatinis Lietuvos gyventojas (žr. šio rašto paaiškinimą dėl 1 klausimo).

Viršininko pavaduotoja                            Vilma Vildžiūnaitė

Informaciją parengė VMI Teisės departamentas

Older posts «

» Newer posts